Tieteen apurahat | 2022 | Elokuun haku

 

icon
Hakuaika: 1. - 15. elokuuta 2022
Päätös: Lokakuu 2022

Säätiö myöntää apurahoja akateemiseen tieteelliseen työskentelyyn eri tieteenaloille.

 

 

Kuka voi hakea ja mihin tarkoitukseen?

Apurahoja voivat hakea vain yksityishenkilöt. Apurahaa voi hakea suomalaiset tai Suomessa toimivat henkilöt pääsääntöisesti Suomessa tapahtuvaan työhön.

Säätiö myöntää henkilökohtaisia työskentelyapurahoja väitöskirjojen loppuunsaattamiseen, aloittaville post doc-tutkijoille sekä edellisiin liittyviin tutkimusvierailuihin. Väitöskirja-apurahaa voi hakea, jos väitöskirjatyötä on jäljellä enintään vuosi. Väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen tarkoitettua apurahaa voi hakea, jos väitöksestä on kulunut enintään kolme vuotta.

Apuraha on tarkoitettu kokopäiväiseen työhön, joka tehdään myöntöä seuraavana kalenterivuonna. Apurahaa ei myönnetä taannehtivasti. Työ on mahdollista aloittaa aikaisintaan myöntövuoden joulukuussa. Apuraha tulee käyttää kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Käyttöaika lasketaan apurahan myöntöpäivästä.

Apurahan myöntämisen kriteerit

Alfred Kordelinin säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistäminen ja kannattaminen. Hakijalla on mahdollisuus saada apuraha, jos hakijalla on aikaisemman näytön perusteella edellytykset toteuttaa esittämänsä suunnitelma. Apurahahakemuksia arvioidessaan asiantuntijat kiinnittävät huomiota aiheen merkittävyyteen sekä tutkimussuunnitelman laatuun, sisältöön, aikatauluun ja toteuttamiskelpoisuuteen. Lisäksi huomioidaan hakijan aktiivisuus tieteenalalla, esimerkiksi muu kuin väitöskirjaan sisältyvä julkaisutoiminta ja osallistuminen kansainvälisiin kongresseihin.

Apurahahakemusten arviointi ja rahoituspäätökset perustuvat seuraaviin seikkoihin:

 • Hankkeen omaperäisyys
 • Uskottava toteutussuunnitelma
 • Hakijan aikaisemmat ansiot
 • Hankkeen merkitys. Hakija on pohtinut, miten hanke edistää omaa ammatillista ja alan kehittymistä.

Apurahan suuruus ja kesto

Apurahakausi on pääsääntöisesti 12 tai 6 kuukautta.

Työskentelyapurahat on tarkoitettu yksityishenkilöille kokoaikaiseen yhtäjaksoiseen työhön tietylle ajanjaksolle. Apurahaa ei voi hakea osa-aikaiseen työskentelyyn. Työskentelyapurahan suuruus on n. 2166 euroa kuukaudessa (väitöskirjat) ja 2500 euroa kuukaudessa (väitöskirjan jälkeinen tutkimus).

Henkilökohtaiseen työskentelyyn on mahdollista sisällyttää kuluja, esimerkiksi materiaalit, aputyövoima ja ostopalvelut. Apurahansaajat vakuuttava Mela hyväksyy kuluiksi enintään puolet saadusta apurahasta. Apuraha kattaa työeläke- ja työtapaturmavakuutuksen sekä ryhmähenkivakuutuksen.  Lisätietoja Melasta.

Jos apurahansaaja käyttää kuluapurahaa työvoiman palkkaamiseen, on hän itse vastuussa tavanomaisista työnantajavelvoitteista, kuten ennakonpidätyksistä ja sivukuluista (aputyövoima). Verotusta koskevat säädökset voivat muuttua ja niiden tulkinta jossain määrin vaihdella. Alfred Kordelinin säätiö ei siten voi ottaa vastuuta näiden tietojen oikeellisuudesta eikä antaa lähempiä neuvoja verotuksesta. Vähänkin epäselvissä tapauksissa apurahansaajan on syytä pyytää ohjeita suoraan verottajalta (www.vero.fi).

Apurahaa ei voi hakea yksinomaan kuluihin. Huomiothan, että työskentely + kulut yhteensä eivät voi ylittää alla mainittuja enimmäissummia.

 • Henkilökohtainen 12. kuukauden työskentelyapuraha  26 000 euroa väitöskirjan viimeistelyyn
 • Henkilökohtainen 6. kuukauden työskentelyapuraha 13 000 euroa väitöskirjan viimeistelyyn
 • Henkilökohtainen 12. kuukauden työskentelyapuraha 30 000 euroa aloittaville post doc -tutkijoille
 • Henkilökohtainen 6. kuukauden työskentelyapuraha 15 000 euroa aloittaville post doc -tutkijoille
 • Henkilökohtainen apuraha voi myös olla vapaamääräinen, eli hakija itse määrittelee työn keston ja haettavan summan.

Mikä ala?

Voit osoittaa hakemuksesi yhdelle tieteenalalle. Hakemusta tehdessäsi sinun on valittava, minkä alan asiantuntijan haluat arvioivan hakemuksesi. Jos hakemuksesi on monitieteinen, valitse ala sen perusteella, mihin itse ajattelet hankkeesi parhaiten sopivan tai mitä alaa hakemuksesi mielestäsi eniten edustaa.

 

 

Apurahan hakeminen

Hakuaika on 1.-15. elokuuta 2022. Hakuaika alkaa ja päättyy klo 24.00 Suomen aikaa. Apurahaa haetaan säätiön apurahojen verkkopalvelussa. Apurahahakemuksia voi laatia ja lähettää apurahojen verkkopalvelussa ainoastaan hakuaikana.

Ennen uuden apurahan hakemista, toimita käyttöselvitys aikaisemmin Kordelinin säätiöltä saamastasi apurahasta.

Apurahan hakeminen edellyttää tunnistautumista hakijaksi verkkopankkitunnuksilla. Hakemus ja liitteet on toimitettava verkkopalveluun hakuajan puitteissa. Lausuntoja, tutkintotodistuksia ja väittelylupia on mahdollista toimittaa määrättyyn päivään asti  lausuntopalveluun ja apurahojen verkkopalveluun. Säätiö ei vastaanota keskeneräisiä tai myöhästyneitä hakemuksia tai niiden liitteitä.

 

Liitteet

Hakemukseen tulee liittää vähintään pakolliset liitteet. Osa hakemuksessa pyydetyistä tiedoista ja liitteistä on pakollisia. Mikäli hakemus on puutteellinen, palvelu estää hakemuksen lähettämisen, kunnes olet korjannut puutteelliset tiedot.

Ohjeet liitteiden laatimiseen ja toimittamiseen

 • Kaikkien liitteiden on oltava pdf-muotoisia ja ne tulee lähettää apurahojen verkkopalvelun kautta omina tiedostoinaan.
 • Liitteen enimmäiskoko on 3 MB.
 • Nimeä liitteet niiden sisältöä kuvaavalla tavalla, vältä erikoismerkkejä.
 • Työsuunnitelman pituus on enintään viisi (5) sivua.
 • Ota ohjaajaasi yhteyttä hyvissä ajoin ja pyydä toimittaamaan lausunto lausuntojen verkkopalveluun.
 • Tutkintotodistuksella tarkoitetaan maisterin (väitöskirjahakemukset) tai tohtorin tutkintotodistusta (väitöskirjan jälkeinen tutkimus).

Liitteiden määräpäivät

VäitöskirjaT

 • Ansioluettelo (pakollinen)
 • Työsuunnitelma (pakollinen)
 • Julkaisuluettelo (pakollinen)
 • Lausunto työn edistymisestä (pakollinen, pyydä ohjaajaasi toimittamaan lausuntopalveluun)
 • Tutkintotodistus (pakollinen)

Väitöskirjan Jälkeinen tutkimus

 • Ansioluettelo (pakollinen)
 • Työsuunnitelma (pakollinen)
 • Julkaisuluettelo (pakollinen)
 • Lausunto työn edistymisestä (pakollinen, pyydä lausunnonantajaa toimittamaan lausuntopalveluun).
 • Tutkintotodistus tai väittelylupa, jos tohtorin tutkintotodistus ei hakuhetkellä ole vielä saatavilla (pakollinen).

TutkimusvierailuT

 • Ansioluettelo (pakollinen)
 • Työsuunnitelma (pakollinen)
 • Julkaisuluettelo (pakollinen)
 • Tutkintotodistus (pakollinen)
 • Kutsu (pakollinen)

Päätökset

Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus lokakuussa. Lähetämme kaikille hakijoille tiedon apurahapäätöksistä sähköpostitse.