Apurahan saajan ohjeet

Tutustu alla oleviin ohjeisiin huolellisesti. Apurahansaajana olet velvollinen toimimaan annettujen ohjeiden mukaan, ilmoittamaan muutoksista sekä raportoimaan apurahan käytön säätiölle.

 

Apurahakauden aloitus ja käyttöaika

Apuraha on käytettävä kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä ja se tulee käyttää siihen tarkoitukseen kuin se on myönnetty. Myönnetyn apurahan vastaanottamisesta ei tarvitse erikseen ilmoittaa säätiölle. Jos apurahan käyttötarkoitus muuttuu tai hankkeeseen tulee olennaisia muutoksia, ole niistä yhteydessä säätiöön viipymättä.

Vuosiapurahat

Apuraha on tarkoitettu työhön, joka käynnistyy myöntöä seuraavana kalenterivuonna. Apurahatyö/hanke on mahdollista aloittaa aikaisintaan myöntövuoden joulukuussa. Apuraha on käytettävä kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

Suuret kulttuurihankkeet

Apuraha on tarkoitettu hankkeeseen, joka käynnistetään apurahan myöntövuonna. Apurahan käyttöaika on vuosittain 1.4–31.3. Hankkeen ensimmäisestä vuodesta toimitetaan säätiölle väliraportti 31.1. mennessä. Loppuraportti toimitetaan hankkeen päätyttyä.

Kaupunki- ja kohderahastot

Apuraha on tarkoitettu työhön tai hankkeeseen, joka käynnistyy apurahan myöntövuonna. Apurahatyö/hanke on mahdollista aloittaa aikaisintaan myöntövuoden huhtikuun alusta. Apuraha on käytettävä kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

Kirjautuminen apurahapalveluun

Pankkitunnuksilla ja mobiilivarmenteella kirjautuminen on kesäkuussa 2022 käyttöön otettu ominaisuus apurahojen verkkopalvelussa. Tätä aiemmat tai käyttäjätunnuksella tekemäsi hakemukset, maksatuspyynnöt ja selvitykset eivät näy sinulle kirjautuessasi pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Mikäli haluat, voit tehdä tietojesi siirron käyttäjätunnukselta pankkitunnuksille tai mobiilivarmenteelle. Tarvitset siirtoon aiemmin käyttämäsi käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Todistus myönnetystä apurahasta ja ohjeet apurahan käyttöön

Apurahapalvelussa on saatavissa apurahan myöntökirje sekä myöntökirja sähköisinä dokumentteina. Myöntökirjassa on kerrottu apurahan saajan nimi, käyttötarkoitus, myönnetty summa ja kesto sekä myöntöpäivämäärä. Myöntökirjeessä sekä sen liitteissä on apurahasi käyttöön liittyviä ohjeita. Säätiö ei lähetä enää apurahan myöntödokumentteja postite kotiin.

Apurahan maksaminen

Maksamme apurahoja kuun alussa. Apurahan voi nostaa yhdessä tai useammassa erässä. Apurahan maksuaikataulun tulee noudattaa apurahahakemuksen työsuunnitelmassa esitettyä aikataulua. Maksatuspyyntö on tehtävä palveluun viimeistään kahta viikkoa ennen maksuajankohtaa. Ohjeet apurahan käyttöön ja maksamiseen löytyvät apurahojen verkkopalvelusta sähköisinä dokumentteina. Tutustu ohjeisiin huolellisesti ennen apurahatyön aloittamista.

Apurahat maksetaan saajille saajan palvelussa ilmoittamalle tilille. Henkilökohtaisen apurahan saaneet ilmoittavat palvelussa henkilökohtaisen tilinumeronsa, ja kohdeapurahan saaneet yhteisöt yhteisön tilinumeron.

Apurahakauden keskeyttäminen

Apurahan maksaminen on mahdollista keskeyttää ja käyttökautta pidentää esimerkiksi kokopäivätyön, vanhempainloman tai sairauden vuoksi. Pääsääntö on, että apurahakautta voi siirtää yhden kerran myöntöajankohdasta lukien enintään 12 kuukaudella. Keskeytyksistä ja muutoksista tulee sopia aina säätiön kanssa erikseen.

Ilmoita meille välittömästi, jos sinulle myönnetään muu rahoitus, yhteys- tai muut tietosi muuttuvat, siirryt palkkatyöhön tai jos apurahan käyttötarkoitus olennaisesti muuttuu. Myös vanhempainlomasta, pitkästä sairauslomasta tai osa-aikatyöstä on ilmoitettava.

Palkkatyön tekeminen apurahakaudella

Apuraha on saajalleen (yksityishenkilö) apurahaa, ei työ- tai virkasuhteessa tehtävästä työstä maksettavaa palkkaa. Täysipäiväiseen työskentelyyn myönnetyn apurahan tarkoituksena on mahdollistaa hankkeen parissa työskentely ansiotyöstä vapaana. Työskentelyapuraha on tarkoitettu elinkustannusten kattamiseen. Täysipäiväisen apurahan käyttäminen edellyttää vapautta palkkatyöstä. Et voi nostaa täysipäiväisen työskentelyapurahan kanssa samanaikaisesti vastaavaa etua, kuten palkkaa, toista työskentelyapurahaa, työskentelyapurahaa vastaavaa aikuiskoulutustukea tai työttömyysetuuksia. Täysipäiväiseen työskentelyyn myönnettyä työskentelyapurahaa ei voi myöskään käyttää palkallisen loman aikana.

Periaatteena on, että kokopäiväiseen työskentelyyn tarkoitetulla apurahakaudella on mahdollista tehdä esim. satunnaisia tai säännöllisiä tuntitöitä. Apurahakaudella on mahdollista suorittaa virkaa tai muuta palkallista tehtävää enintään 25 % kokonaistyöajasta. Tällä ei ole vaikutusta apurahan kestoon.

Rekisteröidyn yhteisön edelleen maksamat korvaukset tehdystä työstä ovat palkkaa (”Aputyövoima”), josta tulee suorittaa työnantajan sivukulut. Yhteisö ei voi maksaa saamaansa apurahaa itse eteenpäin apurahoina.

 

Apurahan peruminen

Jos apurahaa ei ole nostettu kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä, se peruutetaan ilman erillistä ilmoitusta. Apuraha peruutetaan, jos apurahalla tehtävää työtä ei toteuteta. Jos apurahaa ei ole käytetty ohjeiden mukaisesti, jo maksettu apuraha voidaan periä takaisin.

Verotus ja apuraha

Apuraha on sen verovuoden tuloa, jona se on maksettu. Tieteellisen tutkimukseen tai taiteelliseen työskentelyyn myönnetyt apurahat ovat verovapaita valtion vuotuista taiteilija-apurahaa vastaavaan euromäärään saakka. Verovapaan vuosiapurahan määrä nousee 1.3.2024 alkaen 26.355,60 euroon vuodessa.

Apurahansaajan tulee ilmoittaa Alfred Kordelinin säätiöltä saamansa apuraha veroilmoituksessaan. Säätiö ilmoittaa verottajalle vuosi-ilmoituksella luonnollisille henkilöille maksamansa apurahat. Lue lisää ohjeita apurahan verotuksesta.

Apuraha ja sosiaaliturva (Mela)

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa apurahansaajien sosiaaliturvaa eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusturvan osalta. Lakisääteinen vakuutusmaksu on noin 15–20 % työskentelyapurahan määrästä. Vakuutusvelvollisuus koskee henkilökohtaisen apurahan saaneita ja työryhmässä apurahalla työskenteleviä. Apurahan saajan tulee itse olla yhteydessä Melaan vakuutusvelvollisuutensa selvittämiseksi.

Ilmoitamme Melalle sellaiset luonnolliselle henkilölle tai työryhmälle työskentelyyn myönnetyt apurahat, joiden kesto on vähintään neljä kuukautta ja apurahan määrä ylittää vakuuttamisen vähimmäisrajan.

Lue lisää vakuutuksista: www.mela.fi | Apurahansaajat

Terveysvakuutus ja lisäturvaa apurahakaudelle (vain 12 kuukauden työskentelyapurahat)

Henkilökohtaisen 12. kuukauden apurahan saaneille myönnämme lisäturvan, arvolta noin 225 euroa, lakisääteistä sosiaaliturvaa täydentävän vapaaehtoiseen henki- ja terveysvakuutukseen. Alfred Kordelinin säätiö maksaa vakuutuksen puolestasi Söderberg & Partners Oy:lle.

Vakuutus koskee alle 60-vuotiaita apurahansaajia. Vakuutus sisältää tapaturma-, sairauskulu- ja henkivakuutuksen ja se on voimassa vuoden kerrallaan alkaen apurahakauden aloittamisesta/vakuutusturvan voimaan saattamisesta. Kokovuotisen apurahan saaneille on toimitettu ohjeet ja hakemuslomake apurahapalveluun sähköisenä dokumenttina, jolla valmiiksi neuvoteltua vakuutusturvaa voi hakea Söderberg & Partners Oy:ltä. Lisäturva voidaan myöntää ainoastaan Suomessa työskenteleville.

Lisäapurahan hakemuslomake ja valtakirja toimitetaan käsiteltäväksi Söderberg & Partners Oy:lle osoitteeseen tai sähköpostitse skannattuna: info.ba@soderbergpartners.com

Söderberg & Partners Oy
Siru Elman
info.ba@soderbergpartners.com

Apurahan käyttöselvitys

Selvitys apurahan käytöstä tulee tehdä säätiöön viipymättä apurahatyöskentelyn ja/tai hankkeen päätyttyä.

Apurahan käyttöselvityksessä raportoidaan säätiön apurahalla tehty työ/hanke. Käyttöselvitys täytetään apurahojen verkkopalvelussa. Selvitystä ei lähetetä sähköpostitse eikä sitä postiteta säätiöön.

Hankkeiden ja työryhmien raportoinnista vastaa hankkeen vastuullinen vetäjä. Jos kyse on useampivuotisesta apurahasta, esimerkiksi suuret kulttuurihankkeet-apurahan toisen tai kolmannen vuoden apurahasta, saajan on väliraportissa osoitettava hankkeen edenneen suunnitellusti. Uutta apurahaa ei voida myöntää, jos säätiön myöntämät aiemmat apurahat ovat selvittämättä ja/tai apuraha nostamatta.

Säätiön nimen mainitseminen

Voit kiittää säätiötä työskentelysi tai hankkeesi tukemisesta käyttämällä säätiön logoa ja mainitsemalla säätiön nimen hankkeen tai työn yhteydessä, esimerkiksi tieteellisessä opinnäytetyössä tai julkaisussa, näyttelyluettelossa ja muussa vastaavassa yhteydessä.

Sosiaalisen median kanavissa kannustamme käyttämään aihetunnisteita #kordelininsäätiö ja merkitsemään @kordelininsaatio. Löydät Alfred Kordelinin säätiön Facebookista, Instagramista ja YouTubesta.

Säätiön logon voit ladata täältä.

Otamme mielellämme vastaan tietoa ja vinkkejä säätiön rahoittamista hankkeista, töistä ja julkaisuista. Näyttelytiedotteet, julkaisut ja muut vastaavat voi lähettää osoitteeseen toimisto@kordelin.fi