/ Ajankohtaista

Seuraava Uudet klassikot -haku avataan syyskuussa 2024 kuvataiteen hakijoille

Suomen valtion ja neljän säätiön yhteisesti perustama Uudet klassikot – Nya klassiker -rahaston haku järjestetään 1.-16. syyskuuta. Tuki kohdennetaan vuonna 2024 kuvataiteelle.


Uudet klassikot -rahaston tarkoituksena on tukea suomalaisen taiteen kentällä asemansa jo vakiinnuttaneiden taidealan toimijoiden työskentelyn ja kasvun edellytyksiä. Erityisenä tavoitteena on

 • tukea taiteen asemaa ja merkityksellisyyttä yhteiskunnassa panemalla painoa taiteen sisäisen näkemyksen ohessa myös taiteen vastaanottajien omalle kokemukselle
 • kannustaa organisaatioita ja niissä toimivia taiteilijoita hallinnolliset rajat ja rahoitusmuotojen rajat ylittävään yhteistyöhön ja
 • parantaa taiteellisen tuotannon kustannustehokkuutta kasvattamalla teosten ja tuotantojen elinkaarta, yleisömääriä, levinneisyyttä ja tunnettavuutta.

Uudet klassikot -rahasto tukee suomalaisen taiteen ja sen rahoitusjärjestelmän uudistumista. Rahasto ei pyri toisintamaan valtion tai apurahasäätiöiden vakiintuneita toimintatapoja.

kuka voi hakea

Hakukelpoisia ovat galleriat ja taidelainaamot sekä muut näyttelytoimintaa ja teosten myyntiä yleisölle harjoittavat Suomessa rekisteröidyt kuvataiteen yhteisöt. Toiminnan on oltava ammattimaista, laadukasta ja ympärivuotista.
 
Hakukelpoisia eivät ole:

 • julkisyhteisöt
 • kulttuurin valtionosuuden piirissä olevat toimijat
 • kansalliset taidelaitokset
 • yhteisöt, joilla on käynnissä aiempi Uudet klassikot -rahoituskausi

mihin tarkoitukseen tukea voi hakea

Tukea haetaan hakijan toiminnan edistämiseen yleisesti ja sen voi käyttää hakijan suunnittelemalla tavalla. Tuella pyritään parantamaan sekä hakijan että sen edustamien taiteilijoiden toimintaedellytyksiä.

tuen laajemmat vaikutukset

Tuen tulee hyödyttää myös niitä taiteilijoita, joiden teoksia näytetään tai myydään. Hakemuksessa tulee osoittaa, millä tavoin ja missä määrin mahdollinen tuki tulee hakijan edustamien taiteilijoiden hyväksi.

millaista tukea voi hakea

Tuen lopullinen määrä perustuu myyntituloon.

Myyntitulolla tarkoitetaan taideteosten myynnistä (ml. välitysmyynti) saatavaa vähentämätöntä tuloa. Ts. yhdestä teoksesta saatava myyntitulo on yhtä kuin sen kauppahinta. Laskennalliseen osaan oikeuttaa kuitenkin vain myynti luonnollisille henkilöille, ei esimerkiksi säätiöille tai museoille. Välitysmyynnin kyseessä ollen laskennalliseen osaan oikeuttaa vain myynti taiteilijan itsensä lukuun, ei kolmannen osapuolen.

Tuki jakaantuu 1) laskennalliseen osaan ja 2) mahdolliseen perusosaan.

 1. Laskennallinen osa on yhtä suuri kuin myyntitulo seuraavin rajauksin:

  • yksittäistä teosta kohden maksettava laskennallinen osa on korkeintaan 5 000 euroa

  • laskennallinen osa koko tukikaudelta yhteensä on korkeintaan 150 000 euroa.

 2. Perusosa: Hakijalle voidaan tarveharkintaan perustuen myöntää hakemuksessa esitettyyn tarkoitukseen perusosaa 10 000-100 000 euroa. Perusosa maksetaan yhden kerran, yhdessä erässä.

Tukikausi alkaa 1.1.2025 ja päättyy viimeistään 31.12.2027.

Maksatus ja raportointi
Perusosa maksetaan myöntöpäätöstä seuraavan joulukuun ensimmäisenä päivänä.

Tuensaaja raportoi laskennallisen osan perusteena olevat tulot kalenteripuolivuosittain:

 • 30. kesäkuuta päättyvä puolivuotiskausi raportoidaan heinäkuun aikana

 • 31. joulukuuta päättyvä puolivuotiskausi raportoidaan tammikuun aikana

Laskennallinen osa maksetaan syyskuun tai maaliskuun ensimmäisenä päivänä edellyttäen, että
edeltävän puolivuotiskauden raportti on vastaanotettu ja hyväksytty.

miten tukea haetaan

Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella.

Haku aukeaa 1.9.2024 ja päättyy 16.9.2024 klo 16.00. Tieto tukipäätöksistä julkaistaan marraskuun puoliväliin mennessä rahaston verkkosivustolla. Tuensaajille ilmoitetaan myönnetystä tuesta myös
erikseen.

Hakemukseen tulee liittää:

 • toimintasuunnitelma (enintään 4 sivua)
 • hakijan viimeisin hyväksytty tilinpäätös ja mahdollinen toimintakertomus
 • kullekin vuodelle jaksotettu budjetti, jonka tulopuolella ilmenevä Uudet klassikot -rahaston tuki perustuu realistiseen arvioon myyntituloista

Hakemukseen voi liittää myös muuta sellaista tekijöitä, näyttelyitä, teoksia ja tuotantoa koskevaa liitemateriaalia, jonka hakija katsoo tarpeelliseksi.

miten hakemus arvioidaan

Hakemuksia arvioitaessa käytetään laajennettua vertaisarviointia. Erityistä merkitystä annetaan

 • taiteelliselle laadulle
 • tämän hakuilmoituksen ensimmäisessä kappaleessa mainituille Uudet klassikot -rahaston erityisille tavoitteille
 • tuotannollisen ja taloudellisen suunnitelman uskottavuudelle
 • alueellisille ja kielellisille näkökohdille
 • sille, että yhteistyön ehdot ovat kaikkien siihen osallistuvien kannalta kohtuulliset

lisätietoja

Johanna Ruohonen
Rahaston sihteeri
040 516 3475
johanna.ruohonen@skr.fi

Sören Lillkung
vd, Svenska kulturfonden
040 620 7500
soren.lillkung@kulturfonden.fi