/ Ajankohtaista

Uudet klassikot -rahaston haku järjestetään syyskuussa

Suomen valtion ja neljän säätiön yhteisesti perustama Uudet klassikot – Nya klassiker -rahaston haku järjestetään syykuussa 1.–15. syyskuuta 2023. Tuki kohdennetaan sekä esittäville taiteille että kuvataiteelle.


Uudet klassikot -rahaston tarkoituksena on tukea suomalaisen taiteen kentällä asemansa jo vakiinnuttaneiden taidealan toimijoiden työskentelyn ja kasvun edellytyksiä. Erityisenä tavoitteena on

  • tukea taiteen asemaa ja merkityksellisyyttä yhteiskunnassa panemalla painoa taiteen sisäisen näkemyksen ohessa myös taiteen vastaanottajien omalle kokemukselle
  • kannustaa organisaatioita ja niissä toimivia taiteilijoita hallinnolliset rajat ja rahoitusmuotojen rajat ylittävään yhteistyöhön
  • parantaa taiteellisen tuotannon kustannustehokkuutta kasvattamalla teosten ja tuotantojen elinkaarta, yleisömääriä, levinneisyyttä ja tunnettavuutta.

Uudet klassikot -rahasto tukee suomalaisen taiteen ja sen rahoitusjärjestelmän uudistumista. Rahasto ei pyri toisintamaan valtion tai apurahasäätiöiden vakiintuneita toimintatapoja.

kuka voi hakea

Esittävät taiteet
Hakukelpoisia ovat vuonna 2023 Taiteen edistämiskeskuksen taidealakohtaista toiminta-avustusta saavat esittävän taiteen yhteisöt. Festivaali- ja residenssiavustuksen saajat eivät ole hakukelpoisia.

Esittävällä taiteella tarkoitetaan yleisölle suunnattua teatteri-, sirkus- ja tanssitaiteen, musiikin ja muuta tietyssä hetkessä tapahtuvaa elävää taiteellista esitystoimintaa siten kuin esittävän taiteen edistämisestä annetun lain (1082/2020) 1 §:ssä säädetään.

Kuvataide
Hakukelpoisia ovat galleriat ja taidelainaamot sekä muut näyttelytoimintaa ja teosten myyntiä yleisölle harjoittavat Suomessa rekisteröidyt yhteisöt. Toiminnan on oltava ammattimaista, laadukasta ja ympärivuotista.

Hakukelpoisia eivät ole:

  • julkisyhteisöt
  • kulttuurin valtionosuuden piirissä olevat toimijat
  • kansalliset taidelaitokset
  • yhteisöt, jotka ovat saaneet myönteisen tukipäätöksen edellisellä hakukierroksella.

mihin tarkoitukseen tukea voi hakea

Esittävät taiteet
Tukea haetaan yksittäiselle tuotannolle. Tuotannolla tarkoitetaan taiteellisesti jäsentyvää kokonaisuutta, joka on toistettavissa. Tuotanto voi olla esimerkiksi yksittäisen teoksen tai esityksen esillepano, useamman esityksen kiertävä sarja tai jokin muu taiteelliseen
esitystoimintaan liittyvä taiteen ja yleisöjen vuorovaikutusta edistävä toteutus.

Kohdetuotanto voi olla uusi tai aiemmin esitetty. Tukea voi käyttää kohdetuotannon toteuttamiseen ja hakijan muun toiminnan edistämiseen hakijan suunnittelemalla tavalla.Myönnetyn tuen käyttötarkoitusta ei voi muuttaa. Hakijalla voi olla samanaikaisesti myös muuta toimintaa, mutta tukea voi hakea vain yhteen kohdetuotantoon.

Kuvataide
Tukea haetaan hakijan toiminnan edistämiseen yleisesti ja sen voi käyttää hakijan suunnittelemalla tavalla. Tuella pyritään parantamaan sekä hakijan että sen edustamientaiteilijoiden toimintaedellytyksiä.

Lue lisää: Hakuohjeet

Uudet klassikot – Nya klassiker mon uusi rahasto, joka tukee taidealalla asemansa jo vakiinnuttaneiden toimijoiden työskentelyn ja kasvun edellytyksiä. Rahaston ovat perustaneet yhdessä valtio ja neljä säätiötä: Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Alfred Kordelinin säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

lisätietoja

Veli-Markus Tapio
Rahaston sihteeri
040 536 6580
vmt@skr.fi

Sören Lillkung
vd, Svenska kulturfonden
040 620 7500
soren.lillkung@kulturfonden.fi