/ Ajankohtaista

Uudet klassikot -rahaston haku käynnissä 15.9. asti

Suomen valtion ja neljän säätiön yhteisesti perustama Uudet klassikot – Nya klassiker -rahaston haku järjestetään syykuussa. Tuki kohdennetaan sekä esittäville taiteille että kuvataiteelle.

Uudet klassikot -rahaston tarkoituksena on tukea suomalaisen taiteen kentällä asemansa jo vakiinnuttaneiden taidealan toimijoiden työskentelyn ja kasvun edellytyksiä. Erityisenä tavoitteena on

 • tukea taiteen asemaa ja merkityksellisyyttä yhteiskunnassa panemalla painoa taiteen sisäisen näkemyksen ohessa myös taiteen vastaanottajien omalle kokemukselle

 • kannustaa organisaatioita ja niissä toimivia taiteilijoita hallinnolliset rajat ja rahoitusmuotojen rajat ylittävään yhteistyöhön

 • parantaa taiteellisen tuotannon kustannustehokkuutta kasvattamalla teosten ja tuotantojen elinkaarta, yleisömääriä, levinneisyyttä ja tunnettavuutta

Miten tukea haetaan

Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella. Lisätiedot ja tarkemmat hakuohjeet: www.uudetklassikot.fi

Haku aukeaa 1.9.2023 ja päättyy 15.9.2023, klo 16.00. Tieto tukipäätöksistä julkaistaan marraskuun puoliväliin mennessä rahaston verkkosivustolla. Tuensaajille ilmoitetaan myönnetystä tuesta myös erikseen.

 • Hakemukseen tulee liittää:
 • toimintasuunnitelma (enintään 4 sivua)
 • hakijan viimeisin hyväksytty tilinpäätös ja mahdollinen toimintakertomus
 • kullekin vuodelle jaksotettu budjetti, jonka tulopuolella ilmenevä Uudet klassikot -rahaston tuki perustuu realistiseen arvioon pääsylippu- tai myyntituloista

Esittävien taiteiden yhteisöjen tulee liittää hakemukseen aiesopimus tai muu tieto suunnitellusta yhteistyöstä ja sen luonteesta. Hakemukseen voi liittää myös muuta sellaista tekijöitä, näyttelyitä, teoksia ja tuotantoa koskevaa liitemateriaalia, jonka hakija katsoo tarpeelliseksi.

Kuka voi hakea

Esittävät taiteet

Hakukelpoisia ovat vuonna 2023 Taiteen edistämiskeskuksen taidealakohtaista toiminta-avustusta saavat esittävän taiteen yhteisöt, festivaali- ja residenssiavustuksen saajat eivät ole hakukelpoisia. Esittävällä taiteella tarkoitetaan yleisölle suunnattua teatteri-, sirkus- ja tanssitaiteen, musiikin ja muuta tietyssä hetkessä tapahtuvaa elävää taiteellista esitystoimintaa siten kuin esittävän taiteen edistämisestä annetun lain (1082/2020) 1 §:ssä säädetään.

Kuvataide

Hakukelpoisia ovat galleriat ja taidelainaamot sekä muut näyttelytoimintaa ja teosten myyntiä yleisölle harjoittavat Suomessa rekisteröidyt yhteisöt. Toiminnan on oltava ammattimaista, laadukasta ja ympärivuotista.

Hakukelpoisia eivät ole:

 • julkisyhteisöt
 • kulttuurin valtionosuuden piirissä olevat toimijat
 • kansalliset taidelaitokset
 • yhteisöt, jotka ovat saaneet myönteisen tukipäätöksen edellisellä hakukierroksella.

Mihin tarkoitukseen tukea voi hakea

Esittävät taiteet

Tukea haetaan yksittäiselle tuotannolle. Tuotannolla tarkoitetaan taiteellisesti jäsentyvää kokonaisuutta, joka on toistettavissa. Tuotanto voi olla esimerkiksi yksittäisen teoksen tai esityksen esillepano, useamman esityksen kiertävä sarja tai jokin muu taiteelliseen
esitystoimintaan liittyvä taiteen ja yleisöjen vuorovaikutusta edistävä toteutus.

Kohdetuotanto voi olla uusi tai aiemmin esitetty. Tukea voi käyttää kohdetuotannon toteuttamiseen ja hakijan muun toiminnan edistämiseen hakijan suunnittelemalla tavalla. Myönnetyn tuen käyttötarkoitusta ei voi muuttaa. Hakijalla voi olla samanaikaisesti myös muuta toimintaa, mutta tukea voi hakea vain yhteen kohdetuotantoon.

Kuvataide

Tukea haetaan hakijan toiminnan edistämiseen yleisesti ja sen voi käyttää hakijan suunnittelemalla tavalla. Tuella pyritään parantamaan sekä hakijan että sen edustamientaiteilijoiden toimintaedellytyksiä.

Millaista tukea voi hakea

Esittävät taiteet

Tuen lopullinen määrä perustuu kohdetuotannon pääsylipputuloihin. Pääsylipputulolla tarkoitetaan tukikaudella yleisöltä suoraan saatavaa myyntituloa, josta on vähennetty mahdollinen arvonlisävero ja palvelumaksut. Esimerkiksi apurahat, avustukset, sponsoritulo
tai kokonaisten esitysten myynti ei ole yleisöltä suoraan saatavaa myyntituloa.

Tuki jakaantuu 1) perusosaan ja 2) laskennalliseen osaan.

 1. Perusosa on 10 000 – 100 000 euroa kohdetuotannon laadusta ja laajuudesta sekä hakijan edellytyksistä riippuen. Perusosa maksetaan yhden kerran, yhdessä erässä.

 2. Laskennallinen osa on yhtä suuri kuin pääsylipputulot. Laskennallinen osa koko tukikaudelta yhteensä on kuitenkin korkeintaan neljä kertaa Perusosa.

Tukikausi alkaa 1.1.2024. Esityskertojen määrää tai tukikauden kestoa ei ole määritelty. Viimeinen tuettava puolivuosikausi päättyy kuitenkin 31.12.2028.


Kuvataide

Tuen lopullinen määrä perustuu myyntituloon.

Myyntitulolla tarkoitetaan taideteosten myynnistä luonnollisille henkilöille saatavaa vähentämätöntä tuloa. Ts. yhdestä teoksesta saatava myyntitulo on yhtä kuin sen kauppahinta.

Tuki jakaantuu 1) laskennalliseen osaan ja 2) mahdolliseen perusosaan.

1) Laskennallinen osa on yhtä suuri kuin myyntitulo seuraavin rajauksin:
• yksittäistä teosta kohden maksettava laskennallinen osa on korkeintaan 5 000 euroa
• laskennallinen osa koko tukikaudelta yhteensä on korkeintaan 150 000 euroa.

2) Perusosa
Hakijalle voidaan tarveharkintaan perustuen myöntää hakemuksessa esitettyyn tarkoitukseen perusosaa 10 000 – 100 000 euroa. Perusosa maksetaan yhden kerran, yhdessä erässä. Tukikausi alkaa 1.1.2024 ja päättyy viimeistään 31.12.2026.

 

lisätietoja

Johanna Ruohonen
Rahaston sihteeri
040 516 3475
johanna.ruohonen@skr.fi

Sören Lillkung
vd, Svenska kulturfonden
040 620 7500
soren.lillkung@kulturfonden.fi

www.uudetklassikot.fi