Vuosiapurahat | Taide

Säätiö myöntää apurahoja ammattimaiseen taiteelliseen työskentelyyn.

 

 

 

icon
Hakuaika: 1.–15.8.2024
Päätös: Marraskuu 2024

Säätiö myöntää apurahoja ammattimaiseen taiteelliseen työskentelyyn seuraavilla aloilla: visuaaliset taiteet, näyttämötaiteet, musiikki, taideteollisuus ja -käsityö, arkkitehtuuri ja kaunokirjallisuus sekä kaunokirjallisuuden suomentaminen.

 

Kuka voi hakea ja mihin tarkoitukseen?

Säätiö myöntää apurahoja tiettyä tarkoitusta varten. Apurahatyön lopputuloksena syntyy esimerkiksi teos, esitys tai näyttely. Taiteen apurahoja myönnetään vain yksityishenkilöille.

Alakohtaiset linjaukset ovat voimassa toistaiseksi.

Henkilökohtaista apurahaa voivat hakea suomalaiset tai Suomessa toimivat henkilöt työhön, joka luo edellytyksiä suomalaisen tieteen, kulttuurin ja kansalaisyhteiskunnan hyväksi. Apuraha on tarkoitettu kokopäiväiseen työhön, joka tehdään myöntöä seuraavana kalenterivuonna. Apurahaa ei myönnetä taannehtivasti. Apurahatyö on mahdollista aloittaa aikaisintaan myöntövuoden joulukuussa.

Apurahan hakeminen

Hakuaika on 1.-15. elokuuta 2024. Hakuaika päättyy 15.8.2024 klo 16.00 Suomen aikaa. Apurahaa haetaan säätiön apurahojen verkkopalvelussa. Apurahahakemuksia voi laatia ja lähettää apurahojen verkkopalvelussa ainoastaan hakuaikana.

Apurahan hakeminen edellyttää tunnistautumista hakijaksi verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Hakemus ja liitteet on toimitettava verkkopalveluun hakuajan puitteissa. Säätiö ei vastaanota keskeneräisiä tai myöhästyneitä hakemuksia tai niiden liitteitä.

Mikä ala?

Voit osoittaa hakemuksesi yhdelle alalle. Hakemusta tehdessäsi sinun on valittava, minkä alan asiantuntijan haluat arvioivan hakemuksesi. Jos hakemuksesi on monialainen, valitse ala sen perusteella, mihin itse ajattelet hankkeesi parhaiten sopivan tai mitä alaa hakemuksesi mielestäsi eniten edustaa.

Apurahan myöntämisen kriteerit

Alfred Kordelinin säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistäminen ja kannattaminen. Hakijalla on mahdollisuus saada apuraha, jos hakijalla on aikaisemman näytön perusteella edellytykset toteuttaa esittämänsä suunnitelma. Apurahahakemuksia arvioidessaan asiantuntijat kiinnittävät huomiota työlle asetettuihin tavoitteisiin ja tavoiteltavaan lopputulokseen.

Apurahahakemusten arviointi ja rahoituspäätökset perustuvat seuraaviin seikkoihin:

 • Hankkeen omaperäisyys
 • Uskottava toteutussuunnitelma
 • Hakijan aikaisemmat ansiot
 • Hankkeen merkitys. Hakija on pohtinut, miten hanke edistää omaa ammatillista kehittymistä ja millaisia yleisöjä hanke voisi tavoittaa.

Apurahahakemukset arvioidaan kuudessa poolissa seuraavasti:

Pooli 1. Visuaaliset taiteet
Pooli 2. Taideteollisuus  ja -käsityö sekä arkkitehtuuri
Pooli 3. Musiikki
Pooli 4. Näyttämötaide, sirkus ja tanssi
Pooli 5. Kaunokirjallisuus
Pooli 6. Kaunokirjallisuuden suomentaminen

Apurahahakemusten arviointi etenee kolmessa vaiheessa:

 1. Asiantuntijat arvioivat pooliin osoitetut hakemukset arviointikriteerien nojalla, valitsevat jatkoon parhaiten kriteerit täyttävät hakemukset ja kirjoittavat näistä perustelut arviointijärjestelmään.
 2. Asiantuntijat tutustuvat kaikkiin jatkoon valittuihin ehdotuksiin ennen poolien yhteiskokousta.
 3. Rahoituspäätökset valmistellaan poolien yhteiskokouksessa hallituksen päätettäväksi.

Apurahakauden kesto ja apurahan suuruus

Apurahajakson kesto on pääsääntöisesti 12 tai 6 kuukautta. Joissakin tapauksissa hakija voi perustellusti hakea apurahaa, jonka kesto on neljä kuukautta tai enemmän, kuitenkin enintään 12 kuukautta. Työskentelyapurahat on tarkoitettu yksityishenkilöille kokoaikaiseen yhtäjaksoiseen työhön tietylle ajanjaksolle. Apurahaa ei voi hakea osa-aikaiseen työskentelyyn. Työskentelyapurahan suuruus on n. 2 166 euroa kuukaudessa.

Henkilökohtaiseen työskentelyyn on mahdollista sisällyttää kuluja, esimerkiksi materiaalit, aputyövoima ja ostopalvelut. Huomioithan, että työskentely + kulut yhteensä eivät voi esimerkiksi vuosiapurahassa ylittää 26 000 euroa eikä kulujen osuus vähennä työskentelyn kestoa. Yksityishenkilö ei voi hakea apurahaa yksinomaan kuluihin. Apurahansaajat vakuuttava Mela hyväksyy kuluiksi enintään puolet saadusta apurahasta. Apuraha kattaa työeläke- ja työtapaturmavakuutuksen sekä ryhmähenkivakuutuksen. Lisätietoja Melasta.

Apurahat

 • Henkilökohtainen 12. kuukauden työskentelyapuraha 26 000 euroa
 • Henkilökohtainen 6. kuukauden työskentelyapuraha 13 000 euroa
 • Henkilökohtainen vapaamääräinen työskentelyapuraha. Joissakin tapauksissa hakija voi perustellusti hakea apurahaa, jonka kesto on neljä kuukautta tai enemmän, kuitenkin enintään 12 kuukautta.

Apuraha ja verotus

Lue lisää apurahan saajalle -sivulta. Verotusta koskevat säädökset voivat muuttua ja niiden tulkinta jossain määrin vaihdella. Alfred Kordelinin säätiö ei siten voi ottaa vastuuta näiden tietojen oikeellisuudesta eikä antaa lähempiä neuvoja verotuksesta. Vähänkin epäselvissä tapauksissa apurahansaajan on syytä pyytää ohjeita suoraan verottajalta (www.vero.fi).

Liitteet

Suosittelemme, että liität hakemukseesi vain pakolliset liitteet. Mikäli hakemus on puutteellinen, palvelu estää hakemuksen lähettämisen, kunnes olet korjannut puutteelliset tiedot.

Ohjeet liitteiden laaTIMISEEN

 • Kaikkien liitteiden on oltava pdf-muotoisia ja ne tulee lähettää apurahojen verkkopalvelun kautta omina tiedostoinaan.
 • Liitteen enimmäiskoko on 3 MB.
 • Nimeä liitteet niiden sisältöä kuvaavalla tavalla, vältä erikoismerkkejä.
 • Kuvaliitteessä kuvien yhteydessä tulee olla kuva/seliteteksti kullekin kuvalle.
 • Työsuunnitelman pituus on enintään viisi (5) sivua.
 • Ansioluettelo. Alfred Kordelinin säätiö suosittelee käyttämään Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimaa tutkijan ansioluettelomallia, jota voi soveltaa myös taidealoilla.

Ennen hakemuksen kirjoittamista

Tarkista alla olevasta listasta mille aloille ja mihin tarkoituksiin säätiö myöntää apurahoja sekä alakohtaiset liitteet. Varmista, että olet toimittanut käyttöselvityksen aikaisemmin saadusta apurahasta ennen uuden apurahan hakemista.

Usein kysytyt kysymykset

Katso myös Usein kysytyt kysymykset ja niiden vastaukset.

Päätökset

Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus lokakuun lopussa. Lähetämme kaikille hakijoille tiedon apurahapäätöksistä sähköpostitse marraskuun alussa.

Alat

Apurahaa voivat hakea vain yksityishenkilöt. Huomaathan, että työryhmän eri jäsenet eivät voi hakea henkilökohtaista apurahaa samaan hankkeeseen useilla hakemuksilla. Samaan kohdetta varten tehdään vain yksi hakemus.
icon

Visuaaliset taiteet (kuvataide ja valokuva- ja videotaide)

Apuraha teosten valmistamiseen ja näyttelyn pitämiseen ulkomailla. Apurahaa voivat hakea vain ammattikuvataiteilijat (yksityishenkilöt) esittäessään taidettaan ulkomailla esimerkiksi yksityisnäyttelyssä, ryhmänäyttelyssä, biennaalissa tai festivaalilla.

Säätiö edellyttää, että hakijalla on hakuvaiheessa osoittaa näyttelykutsu ulkomaille. Tämän voi todentaa esimerkiksi museolta/gallerialta saadulla sähköpostiviestillä.

Työsuunnitelman tulee sisältää tarkempi kuvaus näyttelypaikasta (muun muassa kuvaus siitä, mitä ehtoja näyttelyn pitämiseen liittyy, mahdolliset kustannukset ja perustiedot näyttelypaikasta).

Liitteet

 • Ansioluettelo (pakollinen)
 • Työsuunnitelma (pakollinen)
 • Kuvaliite (pakollinen)
 • Kutsu (pakollinen)

Tutustu myös Frame Contemporary Art Finlandin apurahatarjontaan:

icon

Taideteollisuus- ja käsityö sekä arkkitehtuuri

 

Taideteollisuus ja -käsityö

Apuraha teosten suunnitteluun ja esittämiseen. Apuraha voidaan myöntää myös taideteollisten tuotteiden tuotekehitykseen. Apurahaa voivat hakea vain yksityishenkilöt. Säätiö edellyttää, että hakija osoittaa hakuvaiheessa teoksen esityspaikan tai vastaavan tuotanto-/esityskumppanin. Tämän voi todentaa esimerkiksi esityspaikalta tai -taholta saadulla sähköpostiviestillä.

Liitteet

 • Ansioluettelo (pakollinen)
 • Työsuunnitelma (pakollinen)
 • Kuvaliite (pakollinen)
 • Vahvistus teoksen esityspaikasta (pakollinen)

Arkkitehtuuri

Apuraha arkkitehtuurin alan hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Apurahaa voivat hakea vain yksityishenkilöt.

Liitteet

 • Ansioluettelo (pakollinen)
 • Työsuunnitelma (pakollinen)
icon

Musiikki

Apuraha teoksen esityskuntoon saattamiseen esimerkiksi teoksen säveltämiseen, sanoittamiseen ja sovittamiseen sekä esityksen valmisteluun (esimerkiksi ohjelmiston valinta, esityksen suunnittelu ja harjoittelu, puvustus ja lavastus, markkinointi ja viestintä).

Apurahaa voivat hakea vain yksityishenkilöt. Säätiö edellyttää, että hakija osoittaa hakuvaiheessa teoksen esityspaikan. Tämän voi todentaa esimerkiksi konserttitalosta/esityspaikasta saadulla sähköpostiviestillä.

Liitteet

 • Ansioluettelo (pakollinen)
 • Työsuunnitelma (pakollinen)
 • Vahvistus teoksen esityspaikasta (pakollinen)

Katso myös Suomen säveltaiteen tukirahaston apurahat

icon

Näyttämötaide, sirkus ja tanssi

Apuraha näyttämöteoksen esityskuntoon saattamiseen, esimerkiksi näytelmä-, sirkus- tai tanssiteoksen käsikirjoittamiseen ja dramatisointiin sekä esityksen tuotannolliseen valmisteluun (esimerkiksi esityksen suunnittelu ja harjoittelu, puvustus ja lavastus, markkinointi ja viestintä).

Apurahaa voivat hakea vain yksityishenkilöt. Säätiö edellyttää, että hakija osoittaa hakuvaiheessa teoksen esityspaikan tai vastaavan tuotanto-/esityskumppanin. Tämän voi todentaa esityspaikasta tai yhteistyötaholta saadulla sähköpostiviestillä.

Liitteet

 • Ansioluettelo (pakollinen)
 • Työsuunnitelma (pakollinen)
 • Vahvistus teoksen esityspaikasta (pakollinen)
icon

Kaunokirjallisuus ja kaunokirjallisuuden suomentaminen

Apuraha kaunokirjallisen teoksen luomiseen tai kaunokirjallisen teoksen, esimerkiksi romaanin tai runokokoelman, suomentamiseen. Apurahaa ei myönnetä esikoiskirjailijoille. Apurahaa voivat hakea vain yksityishenkilöt. Säätiö edellyttää, että hakija osoittaa hakuvaiheessa, että kustantaja on ilmaissut kiinnostuksena teoksen kustantamiseen. Tämän voi todentaa esimerkiksi kustantajalta saadulla sähköpostiviestillä.

Liitteet

 • Ansioluettelo (pakollinen)
 • Työsuunnitelma (pakollinen)
 • Kiinnostuksen ilmaus kustantajalta (pakollinen)