Vuosiapurahat | Tiede

Säätiö myöntää apurahoja tieteelliseen työskentelyyn eri tieteenaloille.

 

icon
Hakuaika: 1.–15. elokuuta 2023
Päätös: Marraskuu 2023

Kuka voi hakea ja mihin tarkoitukseen?

Säätiö myöntää apurahoja väitöskirjojen viimeistelyyn ja väitöskirjatyöhön liittyviin tutkimusvierailuihin eri tieteenaloille. Apurahan, joka on myönnetty väitöskirjan loppuunsaattamiseen, tulee johtaa väitöskirjan esitarkastukseen.

Tieteen apurahoja myönnetään vain yksityishenkilöille.

Henkilökohtaista apurahaa voivat hakea suomalaiset tai Suomessa toimivat henkilöt työhön, joka luo edellytyksiä suomalaisen tieteen, kulttuurin ja kansalaisyhteiskunnan hyväksi. Apuraha on tarkoitettu kokopäiväiseen työhön, joka tehdään myöntöä seuraavana kalenterivuonna. Apurahaa ei myönnetä taannehtivasti. Työ on mahdollista aloittaa aikaisintaan myöntövuoden joulukuussa.

Post doc -apurahat: Lue lisää post doc -pooli.

Apurahan myöntämisen kriteerit

Alfred Kordelinin säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistäminen ja kannattaminen. Hakijalla on mahdollisuus saada apuraha, jos hakijalla on aikaisemman näytön perusteella edellytykset toteuttaa esittämänsä suunnitelma. Apurahahakemuksia arvioidessaan asiantuntijat kiinnittävät huomiota aiheen merkittävyyteen sekä tutkimussuunnitelman laatuun, sisältöön, aikatauluun ja toteuttamiskelpoisuuteen. Lisäksi huomioidaan hakijan aktiivisuus tieteenalalla, esimerkiksi muu kuin väitöskirjaan sisältyvä julkaisutoiminta ja osallistuminen kansainvälisiin kongresseihin.

APurahahakemusten arviointi ja rahoituspäätökset perustuvat seuraaviin seikkoihin:

 • Hankkeen omaperäisyys
 • Uskottava toteutussuunnitelma
 • Hakijan aikaisemmat ansiot
 • Hankkeen merkitys. Hakija on pohtinut, miten hanke edistää omaa ammatillista ja alan kehittymistä.

Apurahahakemukset arvioidaan kolmessa poolissa seuraavasti:

Pooli 1: Humanistiset tieteet
Pooli 2. Luonnontieteet
Pooli 3. Yhteiskuntatieteet

Apurahahakemusten arviointi etenee kolmessa vaiheessa:

 1. Asiantuntijat arvioivat pooliin osoitetut hakemukset arviointikriteerien nojalla, valitsevat jatkoon parhaiten kriteerit täyttävät hakemukset ja kirjoittavat näistä perustelut arviointijärjestelmään.
 2. Asiantuntijat tutustuvat kaikkiin jatkoon valittuihin ehdotuksiin ennen poolin yhteiskokousta.
 3. Rahoituspäätökset valmistellaan poolin yhteiskokouksessa hallituksen päätettäväksi.

 

Apurahan suuruus ja kesto

Apurahakausi on pääsääntöisesti 12 tai 6 kuukautta. Työskentelyapurahat on tarkoitettu yksityishenkilöille kokoaikaiseen yhtäjaksoiseen työhön tietylle ajanjaksolle. Apurahaa ei voi hakea osa-aikaiseen työskentelyyn. Työskentelyapurahan suuruus on n. 2166 euroa kuukaudessa (väitöskirjat).

Henkilökohtaiseen työskentelyyn on mahdollista sisällyttää kuluja, esimerkiksi materiaalit, aputyövoima ja ostopalvelut. Apurahansaajat vakuuttava Mela hyväksyy kuluiksi enintään puolet saadusta apurahasta. Apuraha kattaa työeläke- ja työtapaturmavakuutuksen sekä ryhmähenkivakuutuksen. Lisätietoja Melasta.

Apurahaa ei voi hakea yksinomaan kuluihin. Huomiothan, että työskentely + kulut yhteensä eivät voi ylittää alla mainittuja enimmäissummia.

 • Henkilökohtainen 12. kuukauden työskentelyapuraha 26 000 euroa väitöskirjan viimeistelyyn
 • Henkilökohtainen 6. kuukauden työskentelyapuraha 13 000 euroa väitöskirjan viimeistelyyn
 • Henkilökohtainen vapaamääräinen työskentelyapuraha. Joissakin tapauksissa hakija voi perustellusti hakea apurahaa, jonka kesto on neljä kuukautta tai enemmän, kuitenkin enintään 12 kuukautta.

Apuraha ja verotus

Lue lisää apurahan saajalle -sivulta Verotusta koskevat säädökset voivat muuttua ja niiden tulkinta jossain määrin vaihdella. Alfred Kordelinin säätiö ei siten voi ottaa vastuuta näiden tietojen oikeellisuudesta eikä antaa lähempiä neuvoja verotuksesta. Vähänkin epäselvissä tapauksissa apurahansaajan on syytä pyytää ohjeita suoraan verottajalta (www.vero.fi).

 

Mikä ala?

Voit osoittaa hakemuksesi yhdelle tieteenalalle. Hakemusta tehdessäsi sinun on valittava, minkä alan asiantuntijoiden haluat arvioivan hakemuksesi. Jos hakemuksesi on monitieteinen, valitse ala sen perusteella, mihin itse ajattelet hankkeesi parhaiten sopivan tai mitä alaa hakemuksesi mielestäsi eniten edustaa.

Alat

Säätiö tukee humanistista, luonnontieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta (väitöskirjojen loppuunsaattaminen sekä näitä koskevat tutkimusvierailut). Tieteenala, johon hakemus kohdistetaan, valitaan apurahojen verkkopalvelussa.

Säätiö tukee lääketieteessä toistaiseksi vain sydän- ja verisuonitauteja koskevaa tutkimusta myöntämällä apurahoja väitöskirjojen loppuunsaattamiseen ja väitöskirjatyöhön liittyviin tutkimusvierailuihin. Kaikki tarkemmat hakuohjeet löytyvät tältä sivulta.

Tutustu myös: Helinä Wähän rahaston apurahat sydänsairaiden lasten tutkimukseen.

Apurahan hakeminen

Hakuaika on 1.-15. elokuuta 2023. Hakuaika päättyy 15.8.2023 klo 16.00 Suomen aikaa. Apurahaa haetaan säätiön apurahojen verkkopalvelussa. Apurahahakemuksia voi laatia ja lähettää apurahojen verkkopalvelussa ainoastaan hakuaikana.Ennen uuden apurahan hakemista, toimita käyttöselvitys aikaisemmin Kordelinin säätiöltä saamastasi apurahasta.

Apurahan hakeminen edellyttää tunnistautumista hakijaksi verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Hakemus ja liitteet on toimitettava verkkopalveluun hakuajan puitteissa. Lausuntoja ja tutkintotodistuksia on mahdollista toimittaa määrättyyn päivään asti  lausuntopalveluun ja apurahojen verkkopalveluun. Säätiö ei vastaanota keskeneräisiä tai myöhästyneitä hakemuksia tai niiden liitteitä.

Liitteet

Suosittelemme, että liität hakemukseesi vain pakolliset liitteet. Mikäli hakemus on puutteellinen, palvelu estää hakemuksen lähettämisen, kunnes olet korjannut puutteelliset tiedot.

Ohjeet liitteiden laatimiseen ja toimittamiseen

 • Kaikkien liitteiden on oltava pdf-muotoisia ja ne tulee lähettää apurahojen verkkopalvelun kautta omina tiedostoinaan
 • Liitteen enimmäiskoko on 3 MB
 • Nimeä liitteet niiden sisältöä kuvaavalla tavalla, vältä erikoismerkkejä.
 • Työsuunnitelman pituus on enintään viisi (5) sivua.
 • Tutkintotodistuksella tarkoitetaan ylemmän korkeakoulututkinnon todistusta.
 • Ota ohjaajaasi yhteyttä hyvissä ajoin ja pyydä toimittaamaan lausunto lausuntojen verkkopalveluun.

Liitteiden määräpäivät

 • 15.8.2023 tutkintotodistus, ansioluettelo, työsuunnitelma, julkaisuluettelo, kutsu (jos tutkimusvierailu)
 • 22.8.2023 mennessä ohjaajan lausunnot työn edistymisestä lausuntopalveluun.

Väitöskirjat

 • Ansioluettelo (pakollinen)
 • Työsuunnitelma (pakollinen)
 • Julkaisuluettelo (pakollinen)
 • Lausunto työn edistymisestä (pakollinen, pyydä ohjaajaasi toimittamaan lausuntopalveluun)
 • Tutkintotodistus (pakollinen)

Tutkimusvierailut

 • Ansioluettelo (pakollinen)
 • Työsuunnitelma (pakollinen)
 • Julkaisuluettelo (pakollinen)
 • Tutkintotodistus (pakollinen)
 • Kutsu (pakollinen)

Usein kysytyt kysymykset

Katso myös Usein kysytyt kysykset ja niiden vastaukset.

Päätökset

Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus lokakuussa. Lähetämme kaikille hakijoille tiedon apurahapäätöksistä sähköpostitse marraskuussa.