Vuosiapurahat | Sivistystoiminta

Säätiö myöntää apurahoja ammattimaiseen työskentelyyn.

 

 

 

icon
Hakuaika: 1.–15.8.2024
Päätös: Marraskuu 2024

Säätiö myöntää apurahoja ammattimaiseen työskentelyyn elinikäisen oppimisen, journalismin ja tietokirjallisuuden aloilla.

 

Kuka voi hakea ja mihin tarkoitukseen?

Säätiö myöntää apurahoja tiettyä tarkoitusta varten. Apurahatyön lopputuloksena syntyy esimerkiksi tapahtuma, tietokirja tai journalistinen tuote. Sivistystoimintaan tarkoitettuja apurahoja myönnetään vain yksityishenkilöille ja yhteisöille.

Alakohtaiset linjaukset ovat voimassa toistaiseksi.

Henkilökohtaista apurahaa voivat hakea suomalaiset tai Suomessa toimivat henkilöt työhön, joka luo edellytyksiä suomalaisen tieteen, kulttuurin ja kansalaisyhteiskunnan hyväksi. Apuraha on tarkoitettu kokopäiväiseen työhön, joka tehdään myöntöä seuraavana kalenterivuonna. Apurahaa ei myönnetä taannehtivasti. Apurahatyö on mahdollista aloittaa aikaisintaan myöntövuoden joulukuussa.

Apurahan hakeminen

Hakuaika on 1.-15. elokuuta 2024. Hakuaika päättyy 15.8.2024 klo 16.00 Suomen aikaa. Apurahaa haetaan säätiön apurahojen verkkopalvelussa. Apurahahakemuksia voi laatia ja lähettää apurahojen verkkopalvelussa ainoastaan hakuaikana.

Apurahan hakeminen edellyttää tunnistautumista hakijaksi verkkopankkitunnuksilla. Hakemus ja liitteet on toimitettava verkkopalveluun hakuajan puitteissa. Säätiö ei vastaanota keskeneräisiä tai myöhästyneitä hakemuksia tai niiden liitteitä.

Mikä ala?

Voit osoittaa hakemuksesi yhdelle alalle. Hakemusta tehdessäsi sinun on valittava, minkä alan (tietokirjallisuus, elinikäinen oppiminen, journalismi) asiantuntijoiden haluat arvioivan hakemuksesi. Jos hakemuksesi on monitaiteinen tai -tieteinen, valitse ala sen perusteella, mihin itse ajattelet hankkeesi parhaiten sopivan tai mitä alaa hakemuksesi mielestäsi eniten edustaa. Huomioithan, että eri aloilla on hakijatyyppikohtaisia rajoituksia.

Apurahan myöntämisen kriteerit

Alfred Kordelinin säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistäminen ja kannattaminen. Hakijalla on mahdollisuus saada apuraha, jos hakijalla on aikaisemman näytön perusteella edellytykset toteuttaa esittämänsä suunnitelma. Apurahahakemuksia arvioidessaan asiantuntijat kiinnittävät huomiota työlle asetettuihin tavoitteisiin ja tavoiteltavaan lopputulokseen. Yhteisön apurahahakemuksessa talousarvio on laadittu huolellisesti.

Apurahahakemusten arviointi ja rahoituspäätökset perustuvat seuraaviin seikkoihin:

 • Hankkeen omaperäisyys
 • Uskottava toteutussuunnitelma
 • Hakijan aikaisemmat ansiot
 • Hankkeen merkitys. Hakija on pohtinut, miten hanke edistää omaa tai yhteisön ammatillista kehittymistä ja millaisia yleisöjä hanke voisi tavoittaa.

Apurahahakemukset arvioidaan kolmessa poolissa seuraavasti

Pooli 1. Elinikäinen oppiminen
Pooli 2. Journalismi
Pooli 3. Tietokirjallisuus ja tietokirjallisuuden suomentaminen

Apurahahakemusten arviointi etenee kolmessa vaiheessa:

 1. Asiantuntijat arvioivat pooliin osoitetut hakemukset arviointikriteerien nojalla, valitsevat jatkoon parhaiten kriteerit täyttävät hakemukset ja kirjoittavat näistä perustelut arviointijärjestelmään.
 2. Asiantuntijat tutustuvat kaikkiin jatkoon valittuihin ehdotuksiin ennen poolin yhteiskokousta.
 3. Rahoituspäätökset valmistellaan poolin yhteiskokouksessa hallituksen päätettäväksi.

Apurahat

 • Henkilökohtainen 12. kuukauden työskentelyapuraha 26 000 euroa
 • Henkilökohtainen 6. kuukauden työskentelyapuraha 13 000 euroa
 • Henkilökohtainen vapaamääräinen työskentelyapuraha. Joissakin tapauksissa hakija voi perustellusti hakea apurahaa, jonka kesto on neljä kuukautta tai enemmän, kuitenkin enintään 12 kuukautta.
 • Yhteisön kohdeapuraha voi enintään olla 35 000 euroa, ja hankkeen kesto enintään 12 kuukautta.

Apurahakauden kesto ja apurahan suuruus

Apurahajakson kesto on pääsääntöisesti 12 tai 6 kuukautta. Joissakin tapauksissa hakija voi perustellusti hakea apurahaa, jonka kesto on neljä kuukautta tai enemmän, kuitenkin enintään 12 kuukautta. Työskentelyapurahat on tarkoitettu yksityishenkilöille kokoaikaiseen yhtäjaksoiseen työhön tietylle ajanjaksolle. Apurahaa ei voi hakea osa-aikaiseen työskentelyyn. Työskentelyapurahan suuruus on n. 2 166 euroa kuukaudessa.

Henkilökohtaiseen työskentelyyn on mahdollista sisällyttää kuluja, esimerkiksi materiaalit, aputyövoima ja ostopalvelut. Huomioithan, että työskentely + kulut yhteensä eivät voi esimerkiksi vuosiapurahassa ylittää 26 000 euroa eikä kulujen osuus vähennä työskentelyn kestoa. Yksityishenkilö ei voi hakea apurahaa yksinomaan kuluihin. Apurahansaajat vakuuttava Mela hyväksyy kuluiksi enintään puolet saadusta apurahasta. Apuraha kattaa työeläke- ja työtapaturmavakuutuksen sekä ryhmähenkivakuutuksen. Lisätietoja Melasta.

Liitteet

Suosittelemme, että liität hakemukseesi vain pakolliset liitteet. Mikäli hakemus on puutteellinen, palvelu estää hakemuksen lähettämisen, kunnes olet korjannut puutteelliset tiedot.

Ohjeet liitteiden laatimiseen

 • Kaikkien liitteiden on oltava pdf-muotoisia ja ne tulee lähettää apurahojen verkkopalvelun kautta omina tiedostoinaan.
 • Liitteen enimmäiskoko on 3 MB.
 • Nimeä liitteet niiden sisältöä kuvaavalla tavalla, vältä erikoismerkkejä.
 • Kuvaliitteessä kuvien yhteydessä tulee olla kuva/seliteteksti kullekin kuvalle.
 • Työsuunnitelman pituus on enintään viisi (5) sivua.
 • Ansioluettelo. Alfred Kordelinin säätiö suosittelee käyttämään Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimaa tutkijan ansioluettelomallia, jota voi soveltaa myös taidealoilla.

Ennen hakemuksen kirjoittamista

Tarkista alla olevasta listasta mille aloille ja mihin tarkoituksiin säätiö myöntää apurahoja sekä ala- ja hakijakohtaiset liitteet. Varmista, että olet toimittanut käyttöselvityksen aikaisemmin saadusta apurahasta ennen uuden apurahan hakemista.

Usein kysytyt kysymykset

Katso myös Usein kysytyt kysymykset ja niiden vastaukset.

Päätökset

Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus lokakuun lopussa. Lähetämme kaikille hakijoille tiedon apurahapäätöksistä sähköpostitse marraskuussa.

Alat

Apurahaa voivat hakea vain yksityishenkilöt ja yhteisöt.
icon

Elinikäisen oppimisen edistäminen

Apuraha elinikäistä oppimista edistävän ja uudistavan tapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yhdessä oppiminen, vuorovaikutuksellisuus ja aktiivinen kansalaisuus toteutuvat hankkeessa.

Apurahaa ei myönnetä formaalin koulutuksen kehittämishankkeisiin, opintomatkoihin, eikä oppimateriaalihankkeisiin. Apurahaa ei myöskään myönnetä produktiohankkeisiin, ellei niihin ei liity elinikäistä oppimista edistävää tapahtumaa.

Apurahaa voivat hakea vain yhteisöt.

Liitteet

 • Ansioluettelo (pakollinen)
 • Työsuunnitelma (pakollinen)
 • Hankkeen talousarvio (pakollinen)
 • Toimintakertomus ja tasekirja (pakollinen)
icon

Journalistinen työskentely

Apuraha journalistiseen työskentelyyn. Työskentelyn tuloksena syntyy journalistinen juttu, julkaisu tai dokumenttielokuvan käsikirjoitus. Säätiö edellyttää, että hakija osoittaa hakuvaiheessa, että tilaaja/tuottaja on ilmaissut kiinnostuksena tuotteen julkaisemiseen. Tämän voi todentaa esimerkiksi tilaajalta saadulla sähköpostiviestillä.

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt ja yhteisöt.

Liitteet

 • Ansioluettelo (pakollinen yksityishenkilöt ja yhteisöt)
 • Työsuunnitelma (pakollinen yksityishenkilöt ja yhteisöt)
 • Julkaisusuunnitelma (pakollinen yksityishenkilöt ja yhteisöt)
 • Hankkeen talousarvio (pakollinen vain yhteisöt)
 • Toimintakertomus ja tasekirja (pakollinen vain yhteisöt)
 • Kiinnostuksenilmaus tilaajalta/tuottajalta (pakollinen yksityishenkilöt ja yhteisöt)
icon

Tietokirjallisuus

Apuraha tietokirjalliseen työskentelyyn ja tietokirjan suomentamiseen. Työskentelyn tuloksena syntyy tietokirja. Säätiö edellyttää, että hakija osoittaa hakuvaiheessa, että kustantaja on ilmaissut kiinnostuksena teoksen kustantamiseen. Tämän voi todentaa esimerkiksi kustantajalta saadulla sähköpostiviestillä.

Apurahaa voivat hakea vain yksityishenkilöt.

Liitteet

 • Ansioluettelo (pakollinen)
 • Työsuunnitelma (pakollinen)
 • Kiinnostuksenilmaus kustantajalta (pakollinen)