Suuret kulttuurihankkeet

Suuret kulttuurihankkeet -rahoitus on tarkoitettu ajankohtaisille hankkeille, jotka voivat olla alaltaan niin tiedettä, taidetta, yhteiskunnallista toimintaa kuin niiden erilaisia yhdistelmiäkin. Suuri kulttuurihanke tuottaa kulttuurisesti ja yhteiskunnan kannalta merkittäviä tuloksia ja rakentaa suomalaisen tieteen, taiteen ja sivistyksen tulevaisuutta. Arvostamme erityisesti ennakkoluulottomuutta ja uusia avauksia.

Tavoitteenamme on mahdollistaa mittava kulttuurihanke joko rahoittamalla hanke kokonaan tai toimimalla sen päärahoittajana. Tuki on kaksivuotinen, ja sen määrä on yhteensä 100 000 – 300 000 euroa.

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin tästä.

Voit tutustua aikaisempiin suuriin kulttuurihankkeisiin täällä.

 

icon
Hakuaika: 1.–31.1.2024 (HAKUAIKA PÄÄTTYY KLO 16)
Päätös: huhtikuu 2024

 

Rahoitus on tarkoitettu yhteisöille ja rekisteröidyille yhdistyksille. Työryhmä (esimerkiksi tutkimusryhmä tai taiteilijaryhmä) voi hakea, jos virallisena hakijana toimii esimerkiksi yliopisto tai rekisteröity yhdistys tai muu yhteisö. Yksityishenkilö ei voi hakea suuret kulttuurihankkeet -rahoitusta.

Tuki on tarkoitettu käytettäväksi apurahan myöntämisen jälkeen syntyviin työkustannuksiin ja kuluihin.

Tukea ei myönnetä organisaatioiden perustoiminnan tukemiseen eikä rakennushankkeisiin. Huom! Yliopistojen perimä yleiskustannusosuus voi olla enintään 5 % Kordelinin säätiöltä haettavan rahoituksen kustannuksista.

MILLE AJALLE?

Suuret kulttuurihankkeet -tuki myönnetään vain kaksivuotisiin hankkeisiin. Rahoitusta haetaan yhdellä hakemuksella kahdeksi vuodeksi. Rahoituksen käyttöaika on vuosittain 1.4. – 31.3.

Säätiö voi poikkeuksellisesti myöntää tukea samaan tarkoitukseen uudelle kaksivuotiskaudelle. Tällöin hankevastaava tekee loppuraportin ja hakee rahoitusta uudella hakemuksella. Suuret kulttuurihankkeet -rahoitus voidaan myöntää yhteensä enintään neljäksi vuodeksi.

RAHOITUKSEn suuruus

Kaksivuotisen suuret kulttuurihankkeet -rahoituksen suuruus on vähintään 100 000 euroa ja enintään 300 000 euroa.

Apuraha
Yhteisö voi hakea työskentelyapurahaa hankkeeseen osallistuvien henkilöiden työkustannuksiin ja kuluapurahaa hankkeen kuluihin verottajan ohjetta noudattaen. Tarkista Apurahojen, stipendien ja tunnustuspalkintojen verotus. Tällöin osa apurahasta maksetaan työskentelyapurahoina hankkeeseen osallistuville henkilöille ja osa kuluapurahana hakijayhteisön kuten yliopiston tai rekisteröidyn yhdistyksen osoittamalle tilille yhteisön hallinnoitavaksi.

Työskentelyapuraha voi olla pituudeltaan enintään 24 kuukautta enintään 50 000 euroa henkilöä kohden siten, että apurahan suuruus on noin 2 080 euroa kuukaudessa. Apurahaa myönnetään vain kokopäiväiseen työskentelyyn. Huomiothan, että haettavan apurahan on sisällettävä myös Mela-maksu. Tarkista valtion verottoman taiteilija-apurahan suuruus.

Palkka
Yhteisö voi myös hakea rahoitusta hankkeeseen osallistuvien henkilöiden palkkakustannuksiin ja hankkeen kuluihin. Palkkakustannuksiin voi hakea tukea enintään 24 kuukaudelle. Tällaisessa tapauksessa yhteisö itse vastaa tavanomaisista työnantajavelvoitteista.

Apurahan hakija/saajatahon vastuuhenkilö vastaa hankkeesta kokonaisuudessaan.

HUOM. Verotusta koskevat säädökset voivat muuttua ja niiden tulkinta jossain määrin vaihdella. Alfred Kordelinin säätiö ei siten voi ottaa vastuuta näiden tietojen oikeellisuudesta eikä antaa lähempiä neuvoja verotuksesta. Tarkista ohjeet verottajan sivuilta  Apurahojen, stipendien ja tunnustuspalkintojen verotus.

Hakija kertoo hakulomakkeessa sekä ensimmäiselle että toiselle vuodelle haettavan summan. Haetun summan ei tarvitse jakautua tasan vuosien kesken.

Esimerkkihanke 1. minimi
1. vuoden haettava tuki 60 000 euroa + 2. vuoden haettava rahoitus 40 000 euroa = yhteensä 100 000 euroa

Esimerkkihanke 2. maksimi
1. vuoden haettava tuki 200 000 euroa + 2. vuoden haettava rahoitus 100 000 euroa = yhteensä 300 000 euroa

Hakija kirjaa hakulomakkeeseen ne henkilöt, keiden työkustannuksiin haetaan tukea (henkilön nimi, ammatti, yhteystiedot) ja talousarvioon työskentelyn kestot ja haettavien tukien suuruudet. Myös kulut eritellään hakulomakkeessa ja talousarviossa.

HAKEMINEN

Hakupalvelu avautuu 1. tammikuuta, ja haku päättyy 31. tammikuuta 2024 klo 16:00 Suomen aikaa. Hakemusta tai liitteitä ei voi lähettää postitse tai sähköpostitse. Jos haet toista peräkkäistä kaksivuotista suuret kulttuurihankkeet -apurahaa, tee loppuraportti ja uusi hakemus säätiölle 31.1.2024 mennessä.

pakolliset LIITTEET

 • Hankkeen vetäjän/vetäjien ansioluettelo. Alfred Kordelinin säätiö suosittelee käyttämään Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimaa tutkijan ansioluettelomallia, jota voi soveltaa myös taidealoilla.
 • Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden, joille rahoitusta haetaan, ansioluettelot. TENK ansioluettelomalli.
 • Laajempi työsuunnitelma. Laajemman työsuunnitelmaan on sisällytettävä hankkeen konkreettiset tavoitteet molemmille toimintavuosille.
 • Kiinnostuksenilmaus hankkeeseen osallistuvilta yhteistyökumppaneilta.
 • Hankkeen talousarvio eriteltynä.
 • Viimeisin toimintakertomus ja tilinpäätös.

Lue tarkemmat ohjeet liitteisiin hakulomakkeessa. Kaikkien liitteiden on oltava pdf-muotoisia.

ARVIOINTI

Hakemukset arvioi Alfred Kordelinin säätiön monialainen asiantuntijaryhmä. Loppusuoralle yltäneet hakijat kutsutaan maaliskuun alussa esittelemään hankkeitaan. Päätökset rahoitettavista hankkeista tekee säätiön hallitus huhtikuussa. Apurahoja myönnetään vuosittain noin neljästä seitsemään kappaletta.

ARVIOINTIKRITEERIT

 • hakijalla on näkemys, mitä tuloksia hankkeelta voidaan odottaa. Tämä tuodaan selkeästi ja ymmärrettävästi esiin hakemuksessa.
 • edellytykset hankkeen käynnistämiseksi ovat olemassa. Tämä tarkoittaa sitä, että hakijalla on esimerkiksi osoittaa sitoumukset hankkeeseen osallistuvilta yhteistyökumppaneilta tai verkostolta.
 • hakijalla on kokemusta ja valmiudet vastata mittavan hankkeen läpiviemisestä
 • hanke on kokonaisuus, jossa on alku ja loppu. Hankesuunnitelma ja talousarvio on realistinen
 • Kordelinin säätiöltä haettavan rahoituksen osuus, omarahoitusosuus sekä muun rahoituksen osuudet on hakemuksessa määritelty. Omarahoitusta ovat esimerkiksi lipputulot ja veloituksetta käytössä olevat esitystilat. Muu rahoitus on muiden hanketta tukevien tahojen rahoitusosuudet: esimerkiksi muut säätiöt, yritykset, julkinen rahoitus
 • hakijalla on hyvät viestintä- ja markkinointivalmiudet
 • hakija kertoo, miten hankkeen onnistumista mitataan

MITEN HAKEMUKSESI ETENEE?

Arviointi käynnistyy, kun apurahahaku on päättynyt 31.1.2024. Apurahahakemukset arvioidaan kolmessa ryhmässä: tiede, taide ja sivistystoiminta. Olemme kutsuneet ryhmiin sekä säätiön luottamushenkilöitä että asiantuntijoita säätiön ulkopuolelta.

Apurahahakemusten arviointi etenee neljässä vaiheessa:

1. Asiantuntija arvioi ja pisteyttää hakemukset arviointikriteerien nojalla.
2. Temaattiset ryhmät kokoontuvat keskustelemaan niille osoitetuista hakemuksista ja valmistelevat omat ehdotuksensa
3. Ryhmät yhdessä valitsevat jatkoon kuudesta yhdeksään hanketta, jotka haastatellaan. Haastatteluihin osallistuu asiantuntijoita ja säätiön henkilökuntaa.
4. Viimeisessä vaiheessa ryhmät yhdessä tekevät päätösesityksen rahoitettavista hankkeista säätiön hallitukselle.

Hallitus päättää rahoituksen saajat huhtikuussa 2024.

VÄLIRAPORTTI

Toimita ensimmäisen toimintavuoden väliraportti 31.1.2025 mennessä apurahojen verkkopalvelussa. Jälkimmäisen vuoden apurahan maksaminen edellyttää, että hankevastaava on toimittanut väliraportin, jossa todennetaan hankkeen edistyneen suunnitellusti. Jos väliraporttia ei toimiteta tai hanke ei ole edennyt suunnitelmien mukaisesti, säätiö ei voi maksaa toisen vuoden apurahaa.

Pidämme yhteyttä hanketoimijoihin myös hankkeen aikana.

LOPPURAPORTTI

Toimita hankkeen loppuraportti viimeistään kuukauden kuluttua hankkeen päättymisestä apurahojen verkkopalvelussa. Loppuraportti käydään läpi arviointikeskustelussa yhdessä säätiön edustajien kanssa. Jos haet toista peräkkäistä kaksivuotista suuret kulttuurihankkeet -apurahaa, tee loppuraportti ja uusi hakemus säätiölle 31.1.2025  klo 16:00 mennessä.

Lisätiedot
toimitusjohtaja Erik Båsk
puhelin 040 825 8071
erik.bask@kordelin.fi