Suuret kulttuurihankkeet

Suuret kulttuurihankkeet -apuraha on tarkoitettu ajankohtaisille hankkeille, jotka voivat olla alaltaan niin tiedettä, taidetta, yhteiskunnallista toimintaa kuin niiden erilaisia yhdistelmiäkin. Suuri kulttuurihanke tuottaa kulttuurisesti ja yhteiskunnan kannalta merkittäviä tuloksia ja rakentaa suomalaisen tieteen, taiteen ja sivistyksen tulevaisuutta. Arvostamme erityisesti ennakkoluulottomuutta ja uusia avauksia.

Tavoitteenamme on mahdollistaa mittava kulttuurihanke joko rahoittamalla hanke kokonaan tai toimimalla sen päärahoittajana. Apuraha on kaksivuotinen, ja sen määrä on yhteensä 100 000 – 300 000 euroa.

Voit tutustua aikaisempiin suuriin kulttuurihankkeisiin täällä.

 

icon
Hakuaika: 1.–31.1.2022
Päätös: Maaliskuu 2022

Apuraha on tarkoitettu yhteisöille ja rekisteröidyille yhdistyksille sekä yrityksille. Yksityishenkilöistä koostuva työryhmä (esimerkiksi tutkimusryhmä) voi hakea vain, jos hakijana toimii esimerkiksi yliopisto tai rekisteröity yhdistys. Yksityishenkilöt eivät voi hakea apurahaa.

Apuraha on tarkoitettu käytettäväksi apurahan myöntämisen jälkeen syntyviin työskentelyyn ja kuluihin.

Apurahaa ei myönnetä organisaatioiden perustoiminnan tukemiseen eikä rakennushankkeisiin.

MILLE AJALLE?

Suuret kulttuurihankkeet -apuraha myönnetään vain kaksivuotisiin hankkeisiin. Apurahaa haetaan yhdellä hakemuksella kahdeksi vuodeksi. Apurahan käyttöaika on vuosittain 1.4. – 31.3.

Säätiö voi poikkeuksellisesti myöntää apurahan samaan tarkoitukseen uudelle kaksivuotiskaudelle. Tällöin hankevastaava tekee loppuraportin ja hakee apurahaa uudella hakemuksella. Suuret kulttuurihankkeet -apurahaa voidaan myöntää yhteensä enintään neljäksi vuodeksi.

APURAHAN SUURUUS

Kaksivuotisen suuret kulttuurihankkeet -apurahan suuruus on vähintään 100 000 euroa ja enintään 300 000 euroa. Hakija kertoo hakulomakkeessa sekä ensimmäiselle että toiselle vuodelle haettavan summan. Haetun summan ei tarvitse jakautua tasan vuosien kesken.

Esimerkkihanke 1. minimi
1. vuoden haettava apuraha 60 000 euroa + 2. vuoden haettava apuraha 40 000 euroa = yhteensä 100 000 euroa

Esimerkkihanke 2. maksimi
1. vuoden haettava apuraha 200 000 euroa + 2. vuoden haettava apuraha 100 000 euroa = yhteensä 300 000 euroa

HAKEMINEN

Hakupalvelu avautuu 1. tammikuuta, ja haku päättyy 31. tammikuuta 2022 klo 24:00. Hakemusta tai liitteitä ei voi lähettää postitse tai sähköpostitse. Jos haet toista peräkkäistä kaksivuotista suuret kulttuurihankkeet -apurahaa, tee loppuraportti ja uusi hakemus säätiölle 31.1.2022 mennessä.

LIITTEET

 • Hankkeen vetäjän/vetäjien ansioluettelo (pakollinen)
 • Laajempi työsuunnitelma (pakollinen). Laajemman työsuunnitelmaan on sisällytettävä hankkeen konkreettiset tavoitteet molemmille toimintavuosille.
 • Hankkeen talousarvio eriteltynä (pakollinen)
 • Viimeisin toimintakertomus ja tilinpäätös (pakollinen)

Kaikkien liitteiden on oltava pdf-muotoisia.

ARVIOINTI

Hakemukset arvioi Alfred Kordelinin säätiön monialainen asiantuntijaryhmä. Loppusuoralle yltäneet hakijat kutsutaan maaliskuun alussa esittelemään hankkeitaan. Päätökset rahoitettavista hankkeista tekee säätiön hallitus maaliskuussa.

Arvioinnissa kiinnitämme huomiota seuraaviin asioihin:

 • hakijalla on näkemys, mitä tuloksia hankkeelta voidaan odottaa. Tämä tuodaan selkeästi ja ymmärrettävästi esiin hakemuksessa.
 • edellytykset hankkeen käynnistämiseksi ovat olemassa. Tämä tarkoittaa sitä, että hakijalla on esimerkiksi osoittaa sitoumukset hankkeeseen osallistuvilta yhteistyökumppaneilta tai verkostolta.
 • hakijalla on kokemusta ja valmiudet vastata mittavan hankkeen läpiviemisestä
 • hanke on kokonaisuus, jossa on alku ja loppu. Hankesuunnitelma ja talousarvio on realistinen
 • Kordelinin säätiöltä haettavan rahoituksen osuus, omarahoitusosuus sekä muun rahoituksen osuudet on hakemuksessa määritelty. Omarahoitusta ovat esimerkiksi lipputulot ja veloituksetta käytössä olevat esitystilat. Muu rahoitus on muiden hanketta tukevien tahojen rahoitusosuudet: esimerkiksi muut säätiöt, yritykset, julkinen rahoitus
 • hakijalla on hyvät viestintä- ja markkinointivalmiudet
 • hakija kertoo, miten hankkeen onnistumista mitataan

VÄLIRAPORTTI

Toimita ensimmäisen toimintavuoden väliraportti 31.1.2022 mennessä apurahojen verkkopalvelussa. Jälkimmäisen vuoden apurahan maksaminen edellyttää, että hankevastaava on toimittanut väliraportin, jossa todennetaan hankkeen edistyneen suunnitellusti. Jos väliraporttia ei toimiteta tai hanke ei ole edennyt suunnitelmien mukaisesti, säätiö ei voi maksaa toisen vuoden apurahaa.

Pidämme yhteyttä hanketoimijoihin myös hankkeen aikana.

LOPPURAPORTTI

Toimita hankkeen loppuraportti viimeistään kuukauden kuluttua hankkeen päättymisestä apurahojen verkkopalvelussa. Loppuraportti käydään läpi arviointikeskustelussa yhdessä säätiön edustajien kanssa. Jos haet toista peräkkäistä kaksivuotista suuret kulttuurihankkeet -apurahaa, tee loppuraportti ja uusi hakemus säätiölle 31.1.2022 mennessä.

Lisätiedot
toimitusjohtaja Erik Båsk
puhelin 040 825 8071
erik.bask@kordelin.fi

yhteyspäällikkö Marita Seitsalo
puhelin 050 433 0655
marita.seitsalo@kordelin.fi